Ny undersökning propagerar för mer växtsteroler i maten

Sahlgrenska Akademin- Göteborgs Universitet släpper idag nyheten om:
“Ett högt kostintag av naturligt förekommande växtsteroler sänker kolesterolvärdet i blodet och ger lägre risk för hjärtinfarkt. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. 

Växtsteroler finns naturligt i alla livsmedel från växtriket. Eftersom växtsteroler blockerar tarmens upptag av kolesterol i tarmen har de ända sedan 1950-talet använts för att behandla förhöjda kolesterolvärden.

En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att personer som äter mycket växtsteroler dessutom har upp till 24 procents lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt. ”

Växtsteroler är det som finns bla i Becel.

Det mest intressanta här för mig är att de skriver så här om kvinnor:
“Hos kvinnor sågs inte motsvarande effekt, vilket dels kan bero på att de undersökta kvinnorna var färre och dels på att kolesterolvärdet inte är en lika stark riskfaktor för hjärtinfarkt hos kvinnor. ”

och detta är något Uffe Ravnskov mfl sagt hela tiden: Inga kvinnor ska äta statiner!

Statiner gör ju exakt detsamma som växtsteroler gör dvs sänker kolesterolhalten. Här verkar vi få då en undersökning som kan peka åt det hållet.

Gunnar Lindgren om växtsteroler

 

 

Bloggar etiketter: , ,

Uffe Ravnskov KO-anmäler Unilever för sin reklam för Becel

Fick ett viktigt mail igår kväll från Elisabeth Puur om att  Uffe Ravnskov KO-anmäler Unilevers reklam för Becel.
Detta får mer än gärna spridas, nedan kan ni se hennes mail och Uffes anmälan.
Detta är långt , men kopiera gärna och sprid!

 

Min kära kollega, den väldigt kompetenta läkaren Uffe Ravnskov gör nu en KO-anmälan angående Unilevers reklam för sitt industrifett Becel pro activ. Unilever har under många år, i de flesta länder – från myndighetshåll tillåtits sprida sin vilseledande och falska reklam om Becel pro activ. Allt detta utan tillstymmelse till bevis för industrifettets ofarlighet eller vad tillsatsen växtsteroler kan tänkas ställa till med i människokroppen. Läs, bli rättmätigt upprörda och sprid informationen vidare. Våra myndigheter lär inte sprida den här informationen frivilligt.
Elisabeth Puur
————————————————
Ärende:  Vilseledande reklam och ojust marknadsföring 


Meddelande: Vilseledande reklam för livsmedel innehållande växtsteroler


Unilever har i många år marknadsfört sitt margarin Becel pro-activ och vissa yoghurtprodukter med argumentet att de sänker kolesterolet. Samma är fallet med Carlshamns margarin Benecol. Denna sänkning uppnår man genom att ersätta normalt kolesterol med växtsteroler utvunna ur soja och finskt timmer med extraktionsbensin. Resultatet blir att upptaget av normalt kolesterol i tarmen minskar till fördel för upptaget av växtsteroler. Därmed minskar halten av normalt kolesterol i blodet medan halten av växtsteroler ökar.


Nu till problemet. Åtskilliga vetenskapliga studier har visat, att en förhöjd halt av växtsteroler ökar risken för åderförkalkning, hjärtinfarkt och för tidig död. I det följande skall jag helt kort redovisa för de viktigaste av dessa studier. Jag har även infogat länkar till originalartiklarna.


Det finns en sällsynt medfödd sjukdom som kallas sitosterolemi. Patienter med denna sjukdom har kraftigt förhöjda halter av växtsteroler i blodet och utvecklar tidigt i livet xantomer, dvs kolesterolrika knutor i huden av samma typ som man finner hos människor med familjär hyperkolesterolemi (referens 1). 


Andra forskare har visat, att patienter med sitosterolemi blir åderförkalkade i ung ålder och kan dö redan i tonåren av en hjärtkärlsjukdom (referens 2 – 5).


Att växtsterolerna har en skadlig effekt på cellväggarna har visats på råttor som utfodrats med växtsteroler. Detta hade dessutom till effekt att råttornas livslängd förkortades (referens 6).


I en senare analys av ett av de första statinexperiment, kallat 4S, fann forskarna med Tatu Miettinen i spetsen att 25 procent av patienterna hade förhöjd halt av växtsteroler i blodet. Dessa patienter hade ingen nytta av statinbehandlingen; tvärtom ökade risken för hjärtkärlsjukdom i denna grupp (referens 7).


Det tycks alltså vara skadligt att ha förhöjda halter av växtsteroler i blodet. Både Becel pro-activ och Benecol höjer halterna och är alltså potentiellt skadlig. 


I en översiktsartikel från 2003 (referens 8), där man hade analyserat alla studier som använt växtsteroler i behandlingen, påstår författarna att växtsterolerna är oskadliga. Studien har finansierats av Unilever, huvudförfattarens forskning är även betald av Unilever; två av författarna har patent på margarin med tillsatta av växtsteroler; en av dessa har aktier i det finska företag Raisio som producerar Benecol och som tidigare ägde Carlshamns mejerier. I artikeln hänvisar författarna till djurexperiment, som inte skulle ha visat några skadliga effekter, men de ignorerar den nämnda råttstudien (referens 6), som publicerats tre år tidigare. Studierna, som visat att patienter med sitosterolemi drabbas av åderförkalkning och hjärtkärl-sjukdom, avvisas med följande argument: ”Denna risk är huvudsakligen hypotetisk och den lilla ökningen av blodets halt av växtsteroler mer än övervägs av den minskade LDL-halt i blodet” (This risk is believed to be largely hypothetical, and any increase due to the small increase in plasma plant sterols may be more than offset by the decrease in plasma LDL). Man påstår också, att en studie har visat, att patienter med sitosterolemi kan äta växtsteroler utan risk (referens 9). Denna studie har emellertid endast studerat växtsterolernas effekt på blodets halt av kolesterol och växtsteroler. Aven Miettinens tidigare studie (referens 7) som visat, att statinbehandling ökar risken för hjärtkärl-sjukdom hos människor med förhöjd halt av växtsteroler i blodet, ignoreras, trots att Miettinen står som medförfattare till översiktsartikeln. 


Möjligen kommer Unilever och Carlshamns mejerier att hänvisa till en rapport från European Food Safety Authority, som publicerades 2008 (referens 10), men här har man inte tagit ställning till eventuella biverkningar. Man konkluderar, att växtsterolerna sänker kolesterolet, men påpekar samtidigt, att inga experiment har visat, att de även minskar risken för hjärtkärlsjukdom. Det bör också tilläggas, att många studier har visat, att effekten av statinerna, de preparaten som fram för allt används i kolesterolsänkande syfte, inte beror på själva kolesterolsänkningen; nyttan är den samma vare sig kolesterolet sänks maximalt eller blott lite grand. Härmed bortfaller industrins huvudargument, att växtsterolerna minskar blodets halt av kolesterol. Fenomenet förklarar även, varför patienterna i 4S-studien med hög halt av växtsteroler i blodet inte fick någon nytta av behandlingen trots att deras kolesterol minskade lika mycket eller mer än hos de övriga.


Ett minimikrav är att Unilever och Carlshamns mejerier åläggs att bevisa att förhöjda halter av växtsteroler i blodet är ofarligt. I väntan på detta bör den gravt vilseledande annonseringen om påstådda hälsoeffekter stoppas. Frågan är väl också om man över huvud tagit får sälja produkter, som innehåller växtsteroler. 


Jag har tidigare påpekat detta i en artikel i Dagens Medicin (http://www.dagensmedicin.se/debatt/annu-en-myt–det-hjartvanliga-becel
utan att några myndigheter har reagerat, möjligen för att jag glömde nämna, att det endast gällde Becel pro-activ, inte vanligt Becel. 


Uffe Ravnskov, med dr, docent 
Magle Stora Kyrkogata 9, 22350 Lund
tel +46 46145022  eller  +46-702580416


Exempel på vilseledande reklam:
Becel pro-activ: http://www.becel.se/proactiv/?gclid=COirl7HT5LECFeQumAodCA8AMg


Här kommer referenserna till de vetenskapliga artiklarna:


1. Bhattacharyya and Connor 1974. Sitosterolemia and Xanthomatosis. A newly described lipid storage disease in two sisters.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC333088/pdf/jcinvest00641-0079.pdf


Utdrag av abstract: Although the usual diet may contain 150-250 mg of plant sterols, chiefly f8-sitosterol, only trace amounts of these sterols have heretofore been found in human or animal blood and tissues. We now report elevated plant sterol levels in the blood and tissues of two sisters with extensive tendon xanthomas but normal plasma cholesterol levels. Besides. P-sitosterolemia and xanthomatosis, no other physical, mental, or biochemical abnormalities were detected….. We suggest that increased absorption of P-sitosterol must be considered as one cause of this disease. The reason for the extensive xanthomatosis in these two patients remains unknown. Perhaps in some way plant sterols initiated the development of xanthomas with otherwise normal plasma cholesterol levels. Clinical atherosclerosis has not yet occurred.”


2. Beaty et al 1986. Genetic Analysis of Plasma Sitosterol, Apoprotein B, and Lipoproteins in a Large Amish Pedigree with Sitosterolemia
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1684791/pdf/ajhg00153-0088.pdf


”We previously reported the finding of phytosterolemia, xanthomatosis, and hyperapobetalipoproteinemia (hyperapoB) in five siblings in a large Amish pedigree ascertained through a 13-year-old boy who died suddenly from advanced coronary atherosclerosis…..The plasma levels of total and low density lipoprotein (LDL) sterol remain normal or moderately elevated in sitosterolemia [1-9]. Each of the 16 reported cases developed tendon xanthomas before the age of 10 years, and atherosclerosis of the coronary arteries,aorta,and aortic valve (producing aortic stenosis) occurred as early as the second decade of life [1-9].”


3. Salen et al. 1985: Lethal atherosclerosis associated with abnormal plasma and tissue sterol composition in sitosterolemia with xanthomatosis.
http://www.jlr.org/content/26/9/1126.full.pdf


”These results indicate that cholesterol, plant sterols, and 5a-stanols are deposited prematurely and are associated with accelerated atherosclerosis in subjects with sitosterolemia with xanthomatosis.”


4. Assman G. et al. 2006: Plasma sitosterol elevations are associated with an increased incidence of coronary events in men: Results of a nested case-control analysis of the Prospective Cardiovascular Münster (PROCAM) study.
http://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(05)00081-5/abstract


“Conclusions: Elevations in sitosterol concentrations and the sitosterol/cholesterol ratio appear to be associated with an increased occurrence of major coronary events in men at high global risk of coronary heart disease.”


5. Weingärtner et al. 2009. Controversial role of plant sterol esters in the management of hypercholesterolaemia
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/30/4/404.full.pdf


”Summary points: Currently there are no data available indicating that functional foods supplemented with plant sterol esters reduce cardiovascular events. Findings in patients with the hereditary disease of sitosterolaemia, data from epidemiological studies, as well as recently published in vitro and in vivo data suggest that plant sterols potentially induce negative cardiovascular effects. Prospective clinical studies testing relevant clinical endpoints are needed, before a diet supplementation with plant sterol esters can be recommended.”


6. Walisundera et al. 2000. Vegetable Oils High in Phytosterols Make Erythrocytes Less Deformable and Shorten the Life Span of Stroke-Prone Spontaneously Hypertensive Rats.
http://jn.nutrition.org/content/130/5/1166.full.pdf


”This study suggests that the high concentration of phytosterols in CA and the addition of phytosterols to other fats make the cell membrane more rigid, which might be a factor contributing to the shortened life span of SHRSP rats.” 


7. Miettinen TA et al. 1998. Baseline serum cholestanol as predictor of recurrent coronary events in subgroup of Scandinavian simvastatin survival study. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC28514/pdf/1127.pdf


“The risk of recurrence of major coronary events increased 2.2-fold (P<0.01) by multiple logistic regression analysis between the lowest and highest quarter of cholestanol.
Conclusions: Measurement of serum cholestanol concentration revealed a subgroup of patients with coronary heart disease in whom coronary events were not reduced by simvastatin treatment.” 


8. Katan MB et al. 2003. Efficacy and Safety of Plant Stanols and Sterols in the Management of Blood Cholesterol Levels
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0025-6196/PIIS0025619611631443.pdf


9. Stalenhoef AFH et al. 2001. Effect of plant sterol-enriched margarine on plasma lipids and sterols in subjects heterozygous for phytosterolaemia 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2796.2001.00788.x/full


10. European Food Safety Authority 2008. SCIENTIFIC OPINION. Plant stanol esters and blood cholesterol
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/825.pdf


”There are no human intervention studies demonstrating that plant stanols reduce the risk of coronary heart disease.”
” The product may not be nutritionally appropriate for pregnant and breastfeeding women and children under the age of five years. Patients on cholesterol lowering medication should only consume products with added plant stanol esters under medical supervision.” 

 

Bloggar etiketter: ,

Vitamin D3 – Guds gåva till mänskligheten eller min hyllning till solen och livet

Nu har jag och Elisabeth Puur inlett ett mycket spännande samarbete omkring artikelserier om Hälsa. Vi träffades via internet på grund av gemensamma intressen och det ena gav det andra. Jag själv har ju en brinnnade inre önskan om att göra skillnad, att hjälpa människor till hälsa på olika sätt. Mina bakverk och bloggen är ju ett sätt, men kan jag nu också få publicerat en rad hälsoartiklar som gör att vi alla får en djupare förståelse av kost och hälsa och tillskottens betydelse.

Jag brinner lite extra för unga flickor och kvinnors hälsa då det är de som ska bära och föda nästa generation, det vore underbart att få lyfta fram vad de behöver tänka på vad gäller kost och hälsa. Att också framöver komma in på oss kvinnor i menopaus och vad vi kan behöva tänka på vore också en bra infallsvinkel på artiklar. Männens problem med prostata mm. Finns oändligt mycket att skriva omkring. Jag efterlyser också härmed, vart era tankar går? Vilka hälsoaspekter skulle ni vilja läsa om?
Kort sagt alla bör läsa och sprida dessa artiklar som kommmer att komma ut på bloggen med jämna mellanrum här framöver.

God läsning och här har ni Elisabeth Puur:

Jag är en kostintresserad läkare som ätit LC sedan år 2000. Ju fler år som gått, desto tydligare känns sambandet mellan förändringarna i sjukdomspanoramat och överviktsproblematiken med våra kostråd, för mig. Jag kan inte tänka mig att återgå till en högkolhydratkost, även om jag aldrig någonsin varit fettskrämd, jag har alltid ätit smör och tycker spontant att industrifett smakar och luktar illa. Kakor bakade med industrifett skulle min näsa och mina smaklökar genast avslöja.

Min sambo sedan 25 år tillbaka dog förra sommaren. Han var livsmedelsingenjör – inom juice- och vin samt enolog (allt från druva till vinet vi häller i våra glas) så vi hade ett stort gemensamt intresse i kost och hälsa, kanske den perfekta kombinationen? Vi lagade mängder av härlig lågkolhydratmat, som ibland kunde toppas med ett glas knastertorrt, fylligt och alkoholstarkt vin, rött såväl som vitt.

Jag är övertygad om att västmänniskan äter sig till sjukdom och ohälsa pga alltför mycket
omega6 (främst växtoljor såsom majs-, solros- och sojaolja). Det blir inflammation i kroppen och ökad risk för autoimmuna sjukdomar, det verkar också som att större delen av världens befolkning har vitamin D3-brist, med katastrofala följder för den enskilde individen.

En annan glömd sak, enligt min mening är att människan består av kropp och själ, vi har ett psyke. “Vi” misshandlar våra psyken, å det grövsta, de matas bara med elände eller pseudokändisskap. Detta i kombination med den ödesdigra maten ser vi som en katastrofal ökning av psykiska problem av alla de slag och generell sjukdom. Det skulle kunna bli föremål för en annan kortserie i Marianns blogg, vem vet … Men det finns mängder av små saker vi alla kan bidra med för att öka välbefinnandet och minska “dåligmåendet”, i vår egen familj, i vår vänskapskrets, i vår stad, i vårt land, i hela världen. Jag tror att än finns tid, jag vill tro det.

 

Vitamin D3 – Guds gåva till mänskligheten eller min hyllning till solen och livet

Om någon sa att jag får önska mig vad jag vill, att jag får låna Aladdins lampa en sekund … bara det gör skillnad i hälsa för så många människor som möjligt på denna vår jord, så skulle jag inte tveka en endaste sekund. Jag vill ge tillräckligt mycket D3-vitamin till alla.

Obs, superviktigt, det ska vara D3-vitamin. D2-vitamin är en avart, en dåligt fungerande kopia tillverkad och patenterad av läkemedelsindustrin, det vi något vanvördigt brukar kalla Big Pharma, på samma sätt som vi talar om Big Food, dessa enorma konglomerat av makt som styr vad vi äter och vilka sjukdomar som utvecklas och behandlas. Jo, ni läser rätt, jag tror att vi äter oss till sjukdom. Alltför många “nya” sjukdomar har sett dagens ljus sedan vi efter andra världskriget började försöka lösa problemet med världssvälten. Vi kommer allt längre bort från vår egen artegna föda, vi gör detsamma med djuren, ger dem mat de blir sjuka av. En oändlig cirkelgång vi måste få stopp på. Här kan alla göra skillnad, vi måste markera, prioritera och välja så bra produkter vi har kännedom om och har råd med. Livsmedelsindustrin vet, de är känsliga för minskning i försäljningen av sina produkter, jfr ökning av smör och minskning av industrifett, industrin har koll på läget.

Deras senaste framgång är Unilevers industrifett Becel, allmänt kallat Bequerel, som nu rekommenderas av 1.6-miljonersklubben, där läkarna Karin Schenk-Gustafsson och Mai-Lis Hellenius, båda ökänt vettskrämda för mättat fett är rådgivare. Hjärt-Lungfondens och landslagskockarna sparkade ut Unilevers Becel, eftersom det inte går att göra god mat med industrifett. Faktiskt lyckades ett gäng pålästa forskare då visa och bevisa, att det inte existerar några hälsofördelar med industrifett, varpå Hjärt-Lungfonden drog sig ur samarbetet.

Men nu ska vi vara glada, det verkar som om solen ska lysa på oss i hela Sverige idag, än finns tid att bilda lite riktig D3 ute i solen, än står inte solens strålar för lågt för vår hud att bilda D3! Även här föreligger en skröna och rent falsk information från en del myndigheter, sanningen är att vi bildar endast D3 i huden när solens strålar står högt på himmelen (skuggan skall vara kortare än din egen längd). Det räcker inte alls med några minuters sol på ansikte, händer och armar några gånger i veckan för att bilda tillräckligt med D3. I våra nordliga breddgrader är det tom omöjligt att bilda D3 under höst, vinter och vår. Vår huds förmåga att bilda D3 ligger nånstans mellan 10 000 och 20 000 internationella enheter per dygn, under optimala omständigheter! Ju mörkare hud, desto längre soltid krävs för att uppnå maximal D3-bildning. Det är andra doningar det, än Livsmedelsverkets rekommendationer på några hundra enheter per dag! Våra kroppar är kloka, frågan är dock om det var meningen att vi skulle vandra så långt som till Norden och bosätta oss här, där D3-brist är obligatorisk under vinterhalvåret, minst, om vi inte äter enorma mängder med fet fisk och fisklever och då tillkommer A-vitaminproblemet.

Solen är liv! Utan sol och vatten, inget liv, alla djur behöver D3, människan är i detta fallet som att betrakta som ett djur. Det finns som sagt ett oändligt antal vinklingar att välja, när man talar om D3-vitamin, det kan bli riktigt många “avsnitt” om intresse finns. Mariann har som jag ser det, några fina uppslag och idéer, det är närmast svårt att välja.

Om det nu är sant, det jag hävdar, att D3-vitamin är livsnödvändigt, varför bildar vi då inte det av sig själv? Varför finns det inte nästan alls i någon mat? Jo, svaret är naturligtvis att vi som levande varelser är menade att vara ute i solljus. Vi ska inte stänga in oss hela dagarna eller vara fysiskt inaktiva. Evolutionen har inte konstruerat oss för att tillverka D3 om vi inte är ute i solen, först då sker underverket i vår hud. Det diskuteras också ifall det finns ytterligare positiva effekter av solljus, utöver D3-bildningen. Varför har vi blivit så rädda för solen? Varför ses solen som ett hot och inte som den välsignelse och livgivare den är?

Det finns många olika svar på detta och många intressenter, alltså både myndigheter och industrier m.m. verkar ha egna, ibland privata intressen, ibland kanske de bara är klåfingriga och vill bestämma, hudläkarna, dermatologerna har blivit viktiga, de har fått status, det finns en avancerad hierarki bland läkarspecialiterna och sedan upphaussningen av maligna melanom som den stora “dödaren”, så är det fint att vara dermatolog. Man glömmer lätt alla andra cancrar som minskar vid höga D3-nivåer. När blev vi så rädda för solen? Det finns hudcancer, flera sorter som vi kan prata om en annan gång. Men att känna skräck för solen och dens D3-bildande effekt, det känns allt annat än rätt.

Idag, när solen skiner önskar jag att alla går ut i solen och njuter. De som lätt bränner sig, alltså blir rosa eller röda, för dem är det viktigt att få veta att när man väl har en “hög” nivå av D3 i blodet, då bränner man sig inte så lätt. Det finns tom studier som pekar på att en hög D3-nivå är ett skydd mot att bränna sig, förutom alla andra positiva och hälsofrämjande effekter man har. Det går utmärkt att ta sin D3 i tablett eller kapselform, vill man, så kan man sedan efter två till tre månader kontrollera sin blodkoncentration. Det är så många ljushylta människor som förvånat noterar hur väl de tål solen, efter att de börjat att ta sina supplement tillräckligt länge för att uppnå en bra koncentration D3. Vad händer då när man har höga D3-nivåer? Hur kan det skydda mot att bli bränd? Man menar att det frigörs höga nivåer av kväveoxid i kroppen när huden bestrålas av UV-ljus. Man kan kalla kväveoxid för en fri radikal, en högaktiv molekyl som kan orsaka skada på DNA när kroppens depåer av D3 är låga och tvärtom när kroppens nivåer är höga. Det verkar som om höga D3-nivåer skyddar mot väldigt många sjukdomar. Det är det som Mariann och jag tänkt att denna lilla D3-serie ska handla om.

För den intresserade vill jag gärna rekommendera följande vitamin D3-siter; båda utmärkta och korrekta, inga otillbörliga bindningar här inte.
http://alltomvitamind.wordpress.com/ på svenska
http://www.vitamindcouncil.org/index.aspx?o=3948 på engelska

Elisabeth Puur

Här kan man köpa
Holistic D3 5000 IE

Holistic Magnesium

 

Bloggar etiketter: , , ,